Slik vil Venstre ta vare på grønne Lier

Venstres listetopp, Tove Hofstad, vil bidra til å skape gode og levende lokalsamfunn der vi tar vare på naturen, og gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig, Foto: Lier Venstre

Lier Venstres løfte om å ta vare på grønne Lier betyr at vi vil jobbe en grønnere, mer inkluderende og bærekraftig kommune. Vi går til valg på konkrete tiltak for å bevare grønne Lier – kulturlandskapet, naturen og matjorda og samtidig bygge oppunder grønn mobilitet – sørge for at flere kan sykle, gå og kjøre kollektivt.

Jordens ressurser er begrensede. Vi står både lokalt, nasjonalt og internasjonalt overfor en grunnleggende omstilling til et lavutslippssamfunn som vil berøre alle sektorer i samfunnet. Venstre legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin klima- og miljøpolitikk.

Venstre kjemper for å ta vare på miljøet og naturen rundt oss, derfor vil vi stanse naturtapet i Lier. Den økende utfordringen med naturtap i norske kommuner krever at vi arbeider aktivt for å bevare og beskytte våre verdifulle naturområder. Vi ønsker å sikre at kommende generasjoner også kan nyte godt av den vakre naturen vi har vokst opp med.

En av hjertesakene til Venstres listetopp, Tove Hofstad, er nettopp naturvern og bevaring av dyrket mark. Tove er vokst opp i Lier og har selv jobbet «på åkeren» i tenårene og synes det er trist å se hvor mye matjord som har forsvunnet siden 80-tallet. Hun har markert seg i denne kommunestyreperioden som en tydelig talsperson for jordvern og vern av naturverdier i utbyggingssaker, som for eksempel i saken om utbygging på Haugerudbråtan på Tranby. Slike utbyggingsområder må vi stoppe i framtiden. De grønne lungene og kulturlandskapet vi har må bestå. De har stor verdi både for våre to- og firbeinte innbyggere, til rekreasjon, frisk luft og det biologiske mangfoldet.

Venstres listetopp, Tove Hofstad, vil blant annet utvide Linnesstranda naturreservat og styrke og utvikle Liers badeplasser på en bærekraftig måte

Venstres tiltakspakke for å ta vare på grønne Lier:

 • kreve at Lier vedtar en ny og kunnskapsbasert arealstrategi før neste kommuneplanrullering, der vern av dyrkbar mark, natur og kulturminner prioriteres
 • stoppe nedbygging av natur og landbruksjord og kartlegge arealer for restaurering av natur, kulturlandskap og grøntarealer
 • ta vare på Lierelva og Drammensfjorden og utvide Linnesstranda naturreservat
 • bedre vilkårene for myke trafikanter og fullføre gang-/sykkelveinettet i Lier med å prioritere strekningene Gluggen-Sandaker, Lierskogen-Asker og initiere tiltak langs Vestsideveien og Ringeriksveien
 • realisere støyplan for Lier med en helhetlig løsning for støyskjerming av E18, med materialvalg som gir varig og estetisk god innpassing
 • jobbe for et bedre og billigere busstilbud som gir innbyggerne et reelt alternativ til privatbilen
 • ivareta sammenhengende grøntarealer ved all arealutvikling
 • verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner
 • utnytte og gjenbruke allerede etablerte bo- og næringsarealer
 • legge sterkere vekt på miljø- og landskapskvaliteter, arkitektur og estetikk i utviklingssaker
 • gjøre Fjordbyen til et mangfoldig, inkluderende samfunn med grønne urbane “Lier-kvaliteter”: mangfold av boligtyper, miljøvennlig transport, sosiale møteplasser, allmenninger, tilgjengelig strandlinje, sjøliv og parker. Stille høye krav til arkitektonisk utforming og sikre at den står i samsvar med eksisterende bebyggelse
 • jobbe for at Gullaughalvøya blir en grønn oase med plass til et mangfold av boliger, matproduksjon, næring og fellesfunksjoner som samtidig tar vare på naturverdiene på land og til vanns
 • sikre framdrift i transformasjonen av Lierbyen som kommunesenter med gode løsninger for gående og syklende, sentralt plassert bibliotek, attraktive byrom og rik grøntstruktur med parsellhager på kommunens gressplener
 • presse på for at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler til å få bygget viltovergang over E18 på Gjellebekk
 • verne om ravinedaler i Lier
 • verne Sørumåsen og Søndre Bråtan for boligutvikling
 • bevare skogområdet nord på Tranby (ved siden av Haugane) som buffersone mot pukkverket og E18 og tilbakeføre området til LNF ved neste kommuneplanrullering
 • prioritere naturvern og begrense tap av biologisk mangfold
 • sørge for at liunger har tilgang til grøntarealer, skoger, parker og strender eller vassdrag i rimelig nærhet til der de bor
 • ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse bidrar til økt lokalt artsmangfold
 • omgjøre mer gateareal og flere parkeringsplasser til fortaushager og mikroparker
 • stille krav om grøntområder i utvikling av nye boligområder og beplantning som fremmer biologisk mangfold
 • fremme biologisk mangfold i kantvegetasjon langs veier i Lier
 • etablere en levende, offensiv sykkelplan for Lier, med mål om å øke sykkelandelen til landssnittet
 • øke attraktiviteten for sykling ved å få på plass prioritert snørydding av sykkelveier og feiing på sommerstid
 • rekruttere flere elsyklister ved å teste ut ambulerende utlånsordning i samarbeid med lokale bedrifter
 • legge til rette for bildelingsordninger, for eksempel gjennom anbud på bruk av offentlige parkeringsplasser
 • etablere flere ladestasjoner for elbiler, inkludert hurtigladere i Sylling og Lierbyen
 • ta initiativ overfor små gårdsbruk der dyrka/dyrkbar mark er mindre enn konsesjonsgrensen og tilby veiledning og kompetanseheving med mål om å stimulere til økt produksjon av mat
 • aktivt bruke landbrukskontoret til å stimulere til reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket, fremme regenerativt landbruk som binder karbon og reparerer naturlige kretsløp og øke andelen økologisk landbruk fordi det er viktig både for naturmangfold og forbrukerens valgfrihet
 • legge til rette for økt lokal videreforedling av råvarer slik at mer verdiskaping tilfaller bonden og produsenten, blant annet ved å utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende
 • støtte mer produksjon i urbant landbruk og parsellhager
 • legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som REKO-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger
 • støtte opprusting av turstier, friområder, sykkelveier og lignende for å styrke Lier som feriekommune. Vi støtter også initiativ som fremmer miljøvennlige turmuligheter og nærferie
 • oppgradere badestedene i Lier og gjøre dem mer tilgjengelige for folk

 

Bli med på laget, da vel!

Meld deg inn i dag!