Nordre Follo er nummer 5 i Norge ifølge Naturkampen 2023 av Sabima

Som styringsparti er vi stolte over å være blant Norges beste kommuner når det gjelder vern av natur og miljø. Faktisk havner vi på en 5. plass, i følge Sabima. Du kan lese hele kåringen, krav og om Nordre Follos plassering her: https://naturkampen.sabima.no/kommune/3020

Klima- og naturkrisen henger tett sammen og krever felles løsninger. Dette er ikke bare globale problemer og krever derfor også lokal handling. Venstre vil videreutvikle, forsterke og følge opp kommunens klimaplan med sektorvise mål for klimautslipp, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger til å redusere CO2-utslippene.

Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, og bli en klimanøytral kommune innen 2030.

Arealbruk og bit-for-bit-nedbygging av naturområder er den desidert viktigste årsaken til naturkrisen og en trussel også mot livsgrunnlaget vårt. Intakt natur tilbyr mange naturgoder og er selve livsgrunnlaget vårt. Intakt natur er også en viktig buffer mot effekter av klimaendringene. Fremmede arter er en trussel mot stedegent biologisk mangfold og skal ikke få etablere seg eller spre seg i Nordre Follo kommune.

Vi skal løse klimakrisen.
Vi er de første som opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage en bedre framtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp.

Venstre vil stanse naturtapet, verne om naturen og stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp i Nordre Follo. Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

Venstre mener derfor:

  • Nordre Follo skal fortsette å verne natur
  • Ny nærings- og boligutvikling må primært skje ved fortetting av allerede utbygde områder.
  • Vi skal fortsette arealregnskapet vi begynte
  • Vi skal bli arealnøytral.
  • Vi skal restaurere mer natur.

Hvis du vil lese resten av programmet vårt kan du trykke her.

Hvis du vil hoppe rett til natur, miljø og klima seksjonen kan du trykke her.