Til innhold
Foto: Rogaland Venstre

Eit liberalt og framtidsretta Vindafjord

Vindafjord

Venstre fekk dessverre ikkje stilt med liste til lokalvalet i Vindafjord kommune i perioden 2019 – 2023. Men i fylkespolitikken går me til val på å gjera Rogaland grønare og meir inkluderande, og Venstre er Noregs liberale parti.

Våre hovudsaker er å jobba for ein betre skule, for å ta vare på naturen og for å for at det skal vera enkelt å starta si eiga bedrift. Det skal også vera enkelt og effektivt å reisa miljøvenleg i heile Rogaland.

Les gjerne meir om vår politikk og kandidatar på rogaland.venstre.no.

Har du innspel om saker fylkestingsgruppa bør vita om? Ta kontakt!

Me har ambisjonar om å koma sterkt tilbake i Vindafjord til neste gong. Vil du vera med oss på Venstrelaget? Bli medlem!

 • Næring og verdiskaping

  Noreg er i bakleksa på nyskaping og innovasjon internasjonalt. Mange er veldig gode, men det er for vanskeleg og tungvint å vera gründer. Me vil satsa på verdiskaping. Når Venstre sist sat i Vindafjord var det ein tradisjon for å møta nye idear med optimisme og god energi. Venstre vil få att denne gode haldninga til det som er nytt.

 • Demokrati og openheit

  Bærebjelken i det lokale demokratiet er den enkelte borgar sin moglegheit til å delta i utformingen av sin egen kommune. Me treng engasjerte borgarar for å utvikle Vindafjord til ein betre plass å bu, læra, arbeida og vera.

  For å skape engasjement treng ein open styring. Openheit og demokrati går hand i hand. Me trur på mest mogleg innsyn i strukturen for alle.

 • Grønt skifte

  For Venstre er den viktigaste utfordringa å løyse no å gjere den omstillinga me skal gjennom så grøn, mjuk og effektiv som mogleg. Løysinga er å nytta den høgkompetente arbeidskrafta som no mistar jobben i eit grønt skifte.

  Difor prioterer Venstre tiltak som stimulerer det grøne skiftet og som kan bidra til grøn vekst. Grøn omstilling er inga trussel mot velferda i framtida. Det gir oss som lev i dag eit betre liv - og er ei forutsetning for ei trygg framtid for borna og borneborna våre.

 • Skule og oppvekst

  Ein god skule er avgjerande for at born og unge skal få ei god framtid. Ein god skule er ein skule som gir elevane tilpassa opplæring og som er i stand til å sette inn tiltak så tidleg som mogleg. Skulene i Vindafjord skal ha stor pedagogisk fridom, og Venstre ynskjer at alle skular skal delta i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Våre folk