Til innhold

Camilla Edi Hille

Barn og unges oppvekstsvilkår er det aller viktigste!

Bli bedre kjent med Camilla!

  • Alder: 49 år
  • Bosted: Ski
  • Jobb: Politisk seniorrådgiver på Stortinget for Venstre
  • Bakgrunn: Oppvokst på Vålerenga i Oslo, utdannet sosionom og statsviter.


Et godt sted for alle
For å gi alle like muligheter må vi jobbe for å utjevne sosiale forskjeller. Da må vi satse på tidlig innsats og forebygging. Gode barnehager og skoler kan og må utjevne sosiale forskjeller. I vår kommune skal vi gjøre det vi kan for at ingen barn faller utenfor.

Jeg tror individet, nære relasjoner og samfunnet kan spares for mye smerte og omkostninger ved å satse på å bygge trygge, harmoniske mennesker. Derfor mener jeg at skoler, barnehager, barnevern og foreldre må få styrket sin kompetanse. Både helsestasjoner og skolehelsetjenesten skal og må styrkes, slik at tjenestene er tilgjengelig når det er behov for hjelp og støtte. Nordre Follo kommune skal være et godt sted å vokse opp, og alle eldre skal selvsagt ha et godt og variert tilbud i eldreomsorgen. Det skal være godt å bli gammel her.


Kultur
Jeg vil jobbe for at vi skal ha et godt og variert kulturtilbud i Nordre Follo. Kultur gir næring til sjelen og utvikler vår kritiske sans. Kultur gir oss kreativitet og livsglede. Kultur er mangfold, og mangfold trengs for utvikling. Kultur trengs for å bygge et sterkt demokrati, for å skape raushet og for å utfordre tabuer og “inngrodde” tankemønster. Kultur trengs til forebygging av mange samfunnsproblemer. Kultur gir oss noe å leve for. Derfor skal vi bygge opp kulturen i Ski og Kolbotn.

Idrett
Idretten, speider’n, kor, korps, ja, alle som bidrar i frivilligheten utgjør bærebjelken i samfunnet vårt. Dem skal vi gjøre gode. Det er slik gode tilbud i lokalmiljøet som gir oss høy livskvalitet. Det skal være godt å leve i Nordre Follo.


Sats på miljø
Jeg vil jobbe for at Nordre Follo kommune  skal være en foregangskommune når det gjelder klima og miljø. Kollektivtrafikk, gangveier og sykkelstier må holde en høy standard så de kan være konkurransedyktige alternativer til bilbruk. Vi skal utvikle kommunen vår slik at den blir levende og god for alle å leve i. Derfor vil jeg jobbe for en styrt og helhetlig byutvikling, der det bygges innefra og ut fra kollektivknutepunkter. Når vi får flere over på sykkel og kollektiv, så blir det mer plass til dem som av ulike grunner er helt avhengig av bilen.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for å utvikle politikken i Nordre Follo kommune.


Menneskerettigheter
Alle menneskerettigheter er viktige. Det kan være vanskelig å prioritere mellom dem når mangel på ressurser fremtvinger et valg. Menneskerettighetene bør ligge til grunn i oppbyggingen av samfunnet på alle nivåer. Ytringsfriheten er for meg hellig og ukrenkelig. Vi må tåle ubehagelige meningsbrytninger i det offentlige rom. Ekstreme ytringer skal jeg ikke la få stå uimotsagt. I vår kommune er det plass til alle og mangfold er positivt.

Hvorfor Venstre?
Venstre er det partiet som best reflekterer de verdier som viktig for å ivareta friheten til enkeltindividet i storsamfunnet. Individets frihet sammen med sosialt ansvar skaper en god og balansert politikk, som fremmer et godt samfunn. Ved å legge til rette for at hver enkelt kan leve ut sine drømmer, så vil det komme hele samfunnet til gode. Jeg tror at mennesker som har det godt velger å gjøre det gode  og bringe gode ting til samfunnet vi lever i!

Jeg har flere års erfaring i sosialt arbeid, både fra USA og Norge og har sett at mennesker som reiser seg etter mye motgang, kan bli store og viktige ressurser. Derfor skal vi alltid gi mennesker mulighet til å komme tilbake til samfunnet.

I dag jobber jeg med politikk i kommunen og leder for Utvalget for oppvekst og kultur. I tillegg jobber jeg som politisk seniorrådgiver på Stortinget for Venstre.