Ti gode
grunner til å stemme Venstre

Guri gir deg ti gode grunner til å stemme Venstre.

1

Kutte klimagassutslipp

Fordi vi er den første generasjonen som merker klimaendringene på kroppen, og den siste som kan gjøre noe med det.

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For Venstre er det viktig at alle lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan. Våre folkevalgte stiller derfor til valg for å kutte lokale klimagassutslipp. Vi vil gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at lokalsamfunnene våre aktivt bidrar til at vi når målene i Paris-avtalen.

2

En motiverende skole for elever og lærere

Fordi en god utdanning gir barn frihet og muligheter i livet.

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial.

3

Enklere å skape bedrifter

Fordi det sikrer arbeid og velferd over hele landet.

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. For at det skal være enkelt å skape en bedrift trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

4

Ta vare på naturen

Fordi den er selve livsgrunnlaget vårt. I dag og i framtida.

Venstre vil verne om naturen i kommunen gjennom å stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp. Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte, lage flere parker og grøntareal for folk å nyte og gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging. Venstre mener at vi trenger en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

5

Barnehagegaranti etter permisjon

Fordi barnehageplassen må være der når du trenger den, uansett når på året barnet er født.

Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses. Å måtte vente opp mot et halvt år på å få barnehageplass er en veldig stor økonomisk belastning for mange. Det blir ofte en likestillingsfelle.

6

Mer human rusomsorg

Fordi hjelp er bedre enn straff.

Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

7

Rett til privatliv

Fordi ingen har rett til å overvåke og vite alt om deg.

Vi gir daglig fra oss store mengder data som viser hva vi liker, hvem vi snakker med, hvor vi beveger oss, og hva vi mener. Vi gjør dette fordi datadrevet teknologi har gjort hverdagen vår enklere. Det er positivt. Vi vil ikke tilbake til en analog verden. Men Venstre mener det er viktig at vi sikrer personvernet i en digital hverdag. Derfor vil vi at hver person skal ha kontroll over sine egne data og selv bestemme hvem som skal ha tilgang til dem.

8

Ta vare på dyra

Fordi dyr fortjener gode, trygge liv.

Dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for oss mennesker og for samfunnet. Dyrenes velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd og ha et liv som er verdt å leve. I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyrenes vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve et godt og verdig liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

9

Mer åpenhet i kommunen

Fordi ingen politikere skal ta hemmelige beslutninger og skjule prosessen fra innbyggerne.

Åpenhet er viktig, og tiltak i kommunene kan være å gjøre politiske møtene mer tilgjengelige for dem som har interesse for å se og høre hvordan debatter foregår og hvordan vedtak fattes. Det kan også være å innføre et lobbyregister som viser hvem som har dialog med politikere og partier, slik at det blir synlig hvordan politikken påvirkes til å ta sine avgjørelse

10

Grenseløs kjærlighet

Fordi du skal være fri til å være og elske den du vil.

Fordi du skal være fri til å være og elske den du vil. Å oppleve aksept og anerkjennelse er viktig for å fremme helse, livskvalitet og trygghet. Norge må gå fram som et ledende eksempel på hvordan vi skaper et samfunn som alle mennesker, uansett hvem de er, kan føle seg sett og ivaretatt av politiet, har et godt helsetilbud både psykisk og fysisk, og hvor de kan være åpne om egen identitet på gaten, på jobb og i utelivet.

Stem Venstre.