Dette er Venstres folkevalgte i perioden 2023 – 2027

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Kommunestyret valgte 07.november medlemmer til hovedutvalg og andre råd og utvalg. De som skal fylle Venstres folkevalgte posisjoner de neste fire årene er Knut Bakkehaug, Dan Halle, Yngve Nymoen og Cecilie Stranger-Thorsen, i tillegg til de fire vararepresentantene til Bakkehaug i kommunestyret.

Som kjent ble Knut Bakkehaug valgt inn i kommunestyret ved kommunevalget 11.september. Gjennom forhandlinger med MDG og Sp ble han også valgt inn i formannskapet 17.oktober. De siste brikkene i puslespillet ble lagt frem mot kommunestyrets møte 07.november.

I et fellesmøte for den nyvalgte kommunestyregruppen og medlemmene i lokallaget dagen før møtet i kommunestyret redegjorde Knut Bakkehaug for resultatet av forhandlingene, og de vurderingene han hadde gjort, og begrunnet anbefalingen på kandidater til de vervene Venstre hadde oppnådd gjennom forhandlingene med SP og MDG.

Bakkehaug fornøyd: – Beste representasjon siden 1991

Knut Bakkehaug er veldig fornøyd med resultatet av forhandlingene med SP og MDG. – Dette er den beste og bredeste representasjon vi har hatt siden Venstre falt ut av kommunestyret i 1991, sier Bakkehaug. Han understreker at Venstre skal jobbe videre med å opprettholde troverdigheten på de saksområdene partiet har prioritert det partiet kom tilbake i kommunestyret i 2007, og samtidig styrke seg på et nytt politisk område partiet har fått som følge av forhandlingene: Helse.

Bakkehaug valgt inn i formannskapet

Venstre har tidligere redegjort for en valgteknisk avtale med MDG og Sp om å fordele plasser i hovedutvalg, samt andre råd og utvalg. De tre partiene har til sammen 5 stemmer i kommunestyret, noe som gir 2 faste medlemmer i hovedutvalgene, og 1 medlem i utvalg med fem medlemmer. Eksempler på slike utvalg er Kontrollutvalget og administrasjonsutvalget.

Knut Bakkehaug forteller at Venstre er det minste partiet i samarbeidet. Gjennom avtalen med SP og MDG fikk Venstre plass i formannskapet. I årene 2007 – 2019 var Venstre også minst i valgteknisk samarbeid med ulike partier (2007, 2011 og 2015), og var derfor aldri i nærheten av å få plass i formannskapet.

– Formannskapet er viktig, fordi det gir innstilling til kommunestyret i saker som skal behandles der, og fordi det behandler hele bredden av saker i kommunepolitikken. Venstre er derfor veldig fornøyd med å oppnå plass i formannskapet, sier Bakkehaug.

Venstres vurderinger: Interesse og kompetanse

Venstre fikk plass i formannskapet, og derfor fikk MDG velge plass i to hovedutvalg. Venstre fikk så velge plass i ett hovedutvalg. Venstre fikk velge mellom fast plass i Hovedutvalg for helse og mestring og Hovedutvalg for kultur og frivillighet.

– Tatt i betraktning hvilke plasser Venstre har fått ønsker vi å bruke personer som har uttrykt interesse og har kompetanse, sier Bakkehaug. Han mener at Venstre har landet på gode kandidater for den representasjonen partiet har oppnådd.

Bakkehaug forteller at i henhold til lovverket skal det være kjønnsbalanse i folkevalgte organer. Venstre står derfor ikke fritt til å plassere folk i utvalgene eller som varamedlemmer. Når andre partier velger før Venstre og plasserer inn sine kandidater, betyr det at plassene Venstre kan velge også kommer med krav om at Venstres kandidat må ha et bestemt kjønn. Slik var det også denne gang.

Når Venstre stiller liste for plassene i råd og utvalg sammen med andre SP og MDG betyr det at vararepresentantene til Venstres medlemmer i råd og utvalg er fra andre partier. på samme måte blir Venstres folk vara for andre partiers representanter. På listen SP, MDG og Venstre stilte er det valgt to representanter i hovedutvalgene, så varalisten er felles for de to representantene.

Helse – nytt politisk område for Venstre

Venstre har i løpet av tre perioder i kommunestyret og de fire årene utenfor efter 2019 oppnådd stor synlighet og høy troverdighet på områder som lokaldemokrati, åpenhet og innsyn, miljø (herunder vern av dyrket mark), sosial rettferdighet – og skole. Venstre har vært representert i hovedutvalg for skole gjennom flere perioder.

Forhandlingene med MDG gjorde at Venstre fikk muligheten til å velge en helt ny sektor, gjennom å velge plass i hovedutvalget for helse. Bakkehaug sier at det ikke betyr at Venstre vil nedprioritere innsatsen på andre områder, men utvide vårt «politiske repertoar» til også å omfatte helse.

Venstres kommunestyregruppe 2023 – 2027

Velgerne som stemte Venstre 11.09 2023 og andre partiers velgere som førte kandidater fra Venstre opp på sine stemmesedler (slengere) satte sammen kommunestyregruppen:

Kommunestyret: Knut Bakkehaug

1.vara: Eline Bakkehaug

2.vara: Christine Meklenborg Nilsen

3.vara: Lars O. Haugen

4.vara: Sofie Engelschiøn

Formannskapet: Knut Bakkehaug (valgt i kommunestyret 17.oktober på fellesliste med SP og MDG)

Venstres representanter og vararepresentanter i råd og utvalg

Gjennom samarbeidet med SP og MDG fikk Venstre på kommunestyrets møte 07.november innvalgt følgende personer som medlemmer og varamedlemmer i hovedutvalg, samt andre råd og utvalg:

Hovedutvalg for helse og mestring:

Medlem: Dan Halle

2.vara: Knut Bakkehaug (for Halle fra Venstre og Tove Fagerli Brodshaug fra SP)

Les mer om helse i Eidsvoll Venstres program

Hovedutvalg for kultur og frivillighet:

2.vara: Yngve Nymoen (for Ashish Kumar Bhargava fra SP og Astrid Karlstad Larsen fra MDG)

Les mer om kultur og frivillighet i Eidsvoll Venstres program

Hovedutvalg for oppvekst og opplæring:

2.vara: Cecilie Stranger-Thorsen (for Linn Suktamuk-Rygg fra SP og Eivind Freng Dale fra MDG)

Les mer om skole og oppvekst i Eidsvoll Venstres program

Administrasjonsutvalget:

1.vara: Knut Bakkehaug (for Linn Suktamuk-Rygg, SP)

Les mer om Venstres syn på arbeidsgiverrollen

 

Hovedutvalget Venstre mangler representasjon i er Hovedutvalg for samfunn og næring.

Et bedre Eidsvoll – program for Eidsvoll Venstre