Oppvekst og kunnskap, kap. 3 program 2015-2019

3. Oppvekst og kunnskap

Barn og unge skal ha best mulige forutsetninger for å utvikle seg i Bodø. Vi må sørge for reelle og like muligheter til alle. Vi ønsker mer samarbeid mellom alle instanser i kommunen som jobber med barn og unge; familiesenter, barnehager, skoler, helsesøstertjenesten, helsesektoren og barnevernet. Det er viktig at barnas behov blir fanget opp så tidlig som mulig, og tidlig innsats skal være et mantra i oppvekst- og skolepolitikken.

3.1 Barnehage og SFO

Vi vil gi mer til de som trenger det mest. Venstre vil jobbe for økt bruk av differensierte priser på barnehage og SFO, og gratis kjernetid i barnehager til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Vi må også styrke kompetansen hos de som jobber i barnehagene gjennom videreutdanning av ufaglærte.

Venstre vil:

 • rekruttere flere barnehagelærere, særlig med fokus på menn
 • ha differensierte priser på barnehager og SFO
 • gi gratis kjernetid i barnehager til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt
 • gi barn i asylmottak rett til barnehageplass
 • ha løpende barnehageopptak
 • sikre mangfold i barnehagetilbudet gjennom forsøk med differensierte finansieringsmodeller for å sikre små, alternative aktører
 • etablere en faglig rammeplan for SFO og legge til rette for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og SFO

3.2 Skole

Dersom hver enkelt elev i Bodø-skolen skal kunne bli sett og tatt på alvor, må lærerne ha en reell mulighet til å følge opp hver enkelt. Dette stiller krav til ledelse, kompetanse, tid, gruppe- og klassestørrelse og et tilstrekkelig antall lærere i skolen.

Læreren er avgjørende for elevenes læring. Andelen faglærte lærere må økes, og tilbud om etter- og videreutdanning må styrkes. Alle elever skal ha mulighet til å oppleve mestring, derfor må alle fag tillegges vekt. Skolene må få frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får mulighet til å utvikle sine evner.

Venstre vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste læreren. Læreren skal gis tid til å være lærer. Elevene møter ulike utfordringer i løpet av sin skolegang, og disse krever ulik kompetanse. Styrkingen av helsesøstertjenesten er viktig og skal fortsette i Bodø-skolen.

Venstre vil:

 • at ufaglærte som underviser i Bodø-skolen skal få, eller gis tilbud om, formell kompetanse
 • gjøre et videreutdanningsløft; utvikle en plan for systematisk etter- og videreutdanning av lærere innenfor samtlige undervisningsfag
 • at spesialpedagogisk undervisning skal gis av pedagoger
 • redusere skolebyråkratiet og rapporteringsplikten med 25%
 • øke antall helsesøster-, vernepleiera og miljøterapeutstillinger
 • sikre rammevilkårene for praktisk-estetiske fag, samt vedlikeholde og opprettholde utstyr og spesialrom
 • ha seniortiltak for å sikre at lærerne får mulighet til å stå lengre i yrket
 • styrke og målrette leksehjelptilbudet
 • ta initiativ til en årlig generaldebatt om skole i Bystyret
 • videreutvikle naturskolen
 • sikre at det jobbes strukturert og kontinuerlig mot mobbing i Bodøskolen

3.3 Ungdom

Venstre vil utforme en ungdomspolitikk som favner hele mennesket, ikke bare skoleeleven. Det skal være lav terskel inn til tjenestetilbudene rettet mot ungdom, og alle skal få hjelp når de trenger det. Frafall i videregående opplæring er både kommunenes og fylkeskommunenes ansvar, og det må samarbeides mer på tvers av nivåene for å styrke arbeidet for at flere fullfører videregående opplæring.

Venstre vil:

 • øke antall rådgivere i skolen og stille krav til kompetanse
 • sikre attraktive lærlingeplasser i kommunale virksomheter, og sette krav til lærlingeplasser i kommunale anbudsrunder
 • ha systematisk kartlegging av psykisk helse blant ungdom, og jobbe forebyggende mot frafall i videregående opplæring

Les også om våre andre politikkområder:

kap 1. Bodø – Grønnere, rausere og mer liberal

kap 2. Klima og miljø

 • Grønn byutvikling
 • Grønn transport
 • Grønt skifte

kap 4. Velferd, omsorg og folkehelse

 • Helse og Omsorg
 • Folkehelse
 • Dyrevelferd

kap 5. Grønn Vekst

 • En JA-kommune
 • Næring og innovasjon

kap 6. Kultur, mangfold og integrering

 • Kultur og mangfold
 • Mangfold og integrering

kap 7. Demokrati og åpenhet

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**