Politisk regnskap 2014 – 2015

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik
Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik, Foto: Bård Ek

Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik legger i dag frem Venstres politiske regnskap for stortingssesjonen 2014 – 2015. Regnskapet viser at Venstre har stort gjennomslag i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Samarbeidsavtalen med regjeringspartiene og KrF har gitt Venstre en rekke politiske seire det siste året, men Venstre har også fått gjennomslag for viktige saker gjennom andre flertall på Stortinget. Dette gjelder spesielt i klima- og miljøpolitikken. Flere viktige saker som Venstre har løftet har fått tilslutning fra et enstemmig Storting. Eksempler på dette er uttrekk fra kullselskaper fra SPU og flyktninger fra Syria.

Venstres politiske regnskap 2014 - 2015 (PDF)

Trine Sommer – Svært mye av det Venstre lovet før valget, har vi allerede gjennomført. Ved Venstres valgkampåpning i Arendal i 2013 la vi frem en liste på 31 svært gode grunner til å stemme Venstre og sørge for en blågrønn regjering etter valget. Status per juni 2015 viser at 14 av Venstres tiltak vil bli eller er gjennomført i sin helhet, 15 blir gjennomført skritt for skritt, delvis eller på sikt, mens de siste 2 foreløpig ikke er planlagt gjennomført, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Venstres 20 viktigste politiske gjennomslag i perioden 2014/2015:

1) Avtale om statsbudsjettet for 2015 hvor Venstre fikk gjennomslag for en tydeligere miljøprofil og en bedre sosial profil, i tillegg til viktige løft for næringsliv og kunnskap. Budsjettavtalen styrket den samlede miljø- og klimasatsingene med nær 1,9 mrd. kroner. Venstre fikk bl.a. gjennomslag for at det skal brukes 900 millioner kroner mer på miljøvennlig samferdsel.

Venstre fikk også gjennomslag for å øke innsatsen for å redusere antallet fattige barn betydelig. Blant tiltakene er billigere barnehager for barn i lavinntektsfamilier og en rett til gratis kjernetid i barnehage for alle 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier.

Avtalen innebærer også et grønt skatteskifte på 2,7 mrd. kroner, noe som er et større grønt skatteskifte i ett enkelt budsjettår enn det den rødgrønne regjering gjorde i hele sin regjeringsperiode på 8 år.

Andre gjennomslag for Venstre i budsjettavtalen er et kompetanseløft for ufaglærte i skolen, økt basisbevilgning til universiteter og høyskoler, flere stipendiatstillinger, flere studentboliger, 500 flere kvoteflyktninger, styrket hjelp til enslige mindreårige asylsøkere, gratis barnehageplasser for 4-5-åringer i asylmottak, to nye såkornfond, styrket lærlingeordning med 78,4 millioner kroner, 60 millioner mer til bredbåndsutbygging og 30 millioner kroner mer til velferdsteknologi.

2) Avtale om revidert nasjonalbudsjett for 2015 som stimulerer til grønn vekst og tiltak som bidrar til grønn omstilling i næringslivet. Avtalen innebærer bl.a. 40 millioner til et nytt såkornfond for oppstartsbedrifter, 20 millioner mer til miljøteknologordningen under Innovasjon Norge, 25 millioner mer til næringsrettet forskning, en styrking av klimaforskningen med 10 millioner, en styrking av lærlingordningen, 500 nye studieplasser og 200 flere studentboliger.

3) Nytt og mer liberalt regelverk for lengeværende asylbarn som innebærer at barns botid og tilknytning til Norge skal legges vektlegges langt mer enn i dag.

4) Egen avtale om framtidens bilavgifter som innebærer en betydelig omlegging i retning en mer miljøvennlig bilpark, og hvor det slås fast at det er klimamålene som er styrende for kommende avgiftsendringer.

5) Et krafttak for flyktninger fra Syria som innebærer en betydelig styrking av innsatsen i nærområdene og mottak av 8000 flyktninger fra Syria til Norge i løpet av perioden 2015-2017.

6) En moderne og fleksibel arbeidsmiljølov som bl.a. innebærer økt fleksibilitet, lettere innpass i arbeidslivet og økt likestilling mellom bruk av midlertidige stillinger i privat og offentlig sektor.

7) Uttrekk av kullselskaper fra Statens Pensjonsfond utland (oljefondet).

8) 40 % reduksjon i norske klimagassutslipp innen 2040 som følge av avtale med regjeringspartiene om å knytte Norge til EUs klimarammeverk.

9) Flere tiltak for en mer human rusomsorg.

10) Kommunene gis adgang til å etablere lavutslippssoner, stille grønne krav til taxinæringen, og utredning av dieselforbud på dager med høy luftforurensing.

11) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

12) En nærpolitireform som bl.a. innebærer nye krav til responstid og oppfølging av hverdagskriminalitet.

13) Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner og start på regionreform.

14) Økte inntekter til kystkommuner med oppdrettsvirksomhet.

15) En rekke tiltak for å forsterke klimaforliket, bl.a. forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger, tiltak for at kollektivtrafikken i 2025 benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff, en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner og en statlig hydrogenstrategi.

16) Informasjonsportal for dagligvarer.

17) Skjerming av ideelle barnevernsinstitusjoner i nytt anbudsregime.

18) Innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning.

19) Deler av selskapsskatten tilbakeføres til kommunene.

20) Henvisningsrett for psykologer som et ledd i å styrke innsatsen innen rus og psykiatri.

Last ned hele det politiske regnskapet for stortingssesjonen 2014 – 2015 (PDF).

Se også politisk regnskap for forrige stortingssesjon (PDF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**