Politisk regnskap for Stortingssesjonen 2015 – 2016

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik
Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik, Foto: Bård Ek

Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik la frem Venstres politiske regnskap for stortingssesjonen 2015 – 2016 på en pressekonferanse i Oslo 21. juni. Regnskapet viser at Venstre har stort gjennomslag i Stortinget, særlig innen miljø og klima.

– Siden samarbeidsavtalen med regjeringspartiene og KrF ble undertegnet i september 2013, har Venstre fått gjennomslag for svært mye av vår politikk. Store deler av vårt program for Stortingsperioden er blitt vedtatt av Stortinget og er i ferd med å gjennomføres, og vi har derfor også påbegynt en større prosess med å utforme et nytt og like sterkt program for neste periode, sier Terje Breivik, som leder programkomiteen.

Last ned Venstres politiske regnskap for stortingssesjonen 2015 - 2016 (PDF)

– Det siste året har Venstre hatt en særlig tydelig stemme i energi- og miljøpolitikken, hvor arbeidet med energi- og naturmangfoldsmeldingene har gitt spesielt gode resultater. Etter Paris-avtalen ble inngått har Venstre fått gjennomslag på Stortinget for flere målsetninger og tiltak som gjør at Norge er i front i det internasjonale klimaarbeidet, sier leder av Stortingets energi- og miljøkomité Ola Elvestuen.

Venstres ledertrio: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik

Venstres ledertrio: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik

– Venstres politiske regnskap viser at det er på Stortinget de store og viktige vedtakene drives frem. Når vi er i en posisjon hvor vi kan spille på ulike flertall skaper det også en bedre dynamikk i debatten, og det er mange eksempler på at forslag Venstre stod alene om i forrige periode, nå blir enstemmig vedtatt, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

20 av Venstres viktigste gjennomslag det siste året:

 1. Avtale om statsbudsjettet for 2016, hvor Venstre fikk gjennomslag for en betydelig mer grønn, sosial, samt nærings- og kunnskapsvennlig profil. Bevilgningene til kollektivtransport ble økt med nesten 750 millioner kroner, og 100 millioner settes av til sykkelveier. I tillegg ble det avsatt 252 millioner ekstra til naturvern og biologisk mangfold. Kampen mot barnefattigdom intensiveres ved at også 3-åringer fra lavinntektsfamilier får gratis kjernetid i barnehage fra høsten av. Det ble også opprettet flere prøveordninger med gratis kjernetid på SFO/AKS. Tilrettelegging for nye næringer og arbeidsplasser ble spesielt viktig for Venstre i 2016-budsjettet, sett i lys av nedgangstidene som preget landet generelt, og Vestlandet i særdeleshet. Vi sikret til sammen 70 millioner til miljørettet forskning, 20 millioner til SIVAs inkubasjons- og innovasjonsprogram og 40 millioner til miljøteknologiordningen.Et annet stort Venstre-gjennomslag er vedtaket om at det endelig skal innføres 11 måneders studiestøtte, gjennom en innfasingsperiode på fire år. Videre sikret vi et løft for barnevernet på 30 millioner, og for helsesøstre i skolehelsetjenesten og på helsestasjon på til sammen 150 millioner kroner.Venstre reddet også bistandsbudsjettet: 2,5 milliarder ble tilbakeført denne posten etter at regjeringspartiene hadde foreslått å bruke pengene på flyktninger og mottak i Norge.
 2. Avtale om revidert nasjonalbudsjett 2016, med enda flere konkrete tiltak for å skape arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet og sette fart på det grønne skiftet. Venstre er fornøyd med å ha fått til dette, uten å bruker mer oljepenger. Avtalen innebærer at det skal opprettes 400 nye studieplasser, hvor halvparten øremerkes Sør- og Vestlandet. I tillegg settes det av 400 millioner kroner til vedlikeholdsarbeid i kommuner med høy arbeidsledighet. Jernbanen får også et løft: her settes det av 20 millioner til vedlikehold i de ledighetsutsatte områdene.
  Venstre forhandlet også inn en økning av lærlingtilskuddet på 2500 kroner per kontrakt, og styrket SIVAs inkubator-program med ytterligere 10 millioner.
 3. En energimelding med godt klimainnhold: Venstre sørget blant annet for at energimeldingen legger føringer for en ny klimalov, og at den har som mål at alle biler som selges i 2025 skal være null- og lavutslippsbiler.
 4. Naturmangfoldmeldingen inneholder mange Venstre-seire, blant annet sikres vern av 10 % av produktiv skog, og regjeringen bes fremme planer for blant annet marine verneområder og sjøfugl.
 5. Hensyn til barn som føring i integreringspolitikken: Venstre fikk gjennomslag for at det skal være barnefaglig kompetanse i alle ledd i mottakstjenesten, og 2- og 3-åringer som bor på mottak, men som har fått innvilget opphold, får gratis kjernetid i barnehage.
 6. Opptrappingsplan for rusfeltet – med en ramme på 2,4 milliarder i perioden 2016-2020. Det var Venstre som tok initiativ til planen.
 7. Venstre var med på å fremforhandle Nasjonal sykehusplan – og sørget for at alle barne- og ungdomsavdelinger på sykehus får psykiatrisk kompetanse. Vi kom også til enighet om at ingen lokalsykehus skal legges ned.
 8. Egen ungdomshelsestrategi: Dette var vi også initiativtakere til. Strategien skisserer en rekke tiltak for å forebygge fysiske og psykiske plager hos ungdom.
 9. Innføring av kompetansekrav for lærere: Det skal gjennomføres et videreutdanningsløft for lærerne. Venstre var med å sikre både dette og en god overgangsordning.
 10.  Kompetanseløft i barnehagen: Venstre fikk flertall for flere standpunkter da denne saken ble behandlet i Stortinget, blant annet om at det bør være 50 pst. barnehagelærere blant de ansatte i barnehagen.
 11. Bedre sosiale rettigheter for gründere: Da Trine Skei Grande holdt en interpellasjon til statsministeren om tiltak for å få flere selvstendig næringsdrivende i Norge, svarte statsministeren at regjeringen har besluttet å gå gjennom vilkårene for selvstendige næringsdrivende.
 12. Forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, og utforming av handlingsplan mot mikroplast. Venstre-forslag som ble vedtatt i Stortinget, og som er viktig i kampen for å holde havet rent.
 13. I avtalen om et nytt inntektssystem for kommunene, fikk Venstre gjennomslag for flere incentiver til sammenslåing, og mindre bruk av pisk. Det var også viktig for oss å få på plass en plan for utflytting av arbeidsplasser.
 14. Grønn og innovasjonsrettet Lov om offentlige anskaffelser: Venstre fikk gjennomslag for skjerpede miljøkrav, gode rammevilkår for ideell sektor og en forsterket satsning på innovasjon i det offentliges handel av varer og tjenester.
 15. Utredning av dobbelt statsborgerskap: Stortinget vedtok å se på muligheten for at Norge skal tillate dobbelt statsborgerskap, etter et representantforslag fra Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø.
 16. Grep for likestilling: Venstre sikret flertall for mange punkter i likestillingsmeldingen, blant annet et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet, ekstrapoeng til det underrepresenterte kjønn ved inntak til ekstremt skjevfordelte studieretninger, og tydeligere mål for likestilling i staten og i selskap der staten er eier.
 17. Det blir tillatt å selge alkoholholdige drikkevarer direkte fra produsent, og dette vil også gjelde produkter med over 4,7 prosent alkoholinnhold. Det vedtatte Venstre-forslaget skal stimulere til næringsvekst i distriktene.
 18. Sterkere jordvern. Venstre sikret flertall for målet om å senke den årlige omdisponeringen av matjord fra 6000 til 4000 dekar pr. år innen 2020
 19. Nasjonal havneplan: Venstre fikk gjennomslag for å lage en nasjonal havneplan med det formål å styrke nærskipsfartens konkurransevilkår i forbindelse med et representantforslag fra Krf om en nærskipsstrategi.
 20. Bedre vern for kvinner på flukt. Hele ti Venstre-forslag til tiltak for å bedre situasjonen for kvinner på flukt ble vedtatt i Stortinget i juni.

 

Se tidligere politiske regnskap her