2013-2019:

Seks år

35 valgløfter.

Flyer Valg 2013
Flygeblad fra Venstre, Stortingsvalget 2013 (PDF)

I 2013 gikk vi inn i et blågrønt samarbeid. Vi gikk til valg for å levere bedre løsninger for folk i hele Norge. Vi lovet å satse på skolen, ta vare på naturen og skape flere arbeidsplasser i hele landet. Takk til både velgere og medlemmer for det vi har fått til sammen.

Totalt

28 Gjennomført
6 Delvis gjennomført
1 Ikke gjennomført

Vi satser på skolen

1. Gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier (fra de er to år).
2. Flere og bedre lærere. Rekordsøkning til lærerutdanning.
3. Styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal rammeplan, som også gir rom for lokale variasjoner.
4. Utvide lærerutdanningen og gjøre den femårig.
5. Innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere. Over 27 000 har fått videreutdanning.
6. Sørge for 1000 nye helsesykepleiere i skolen i løpet av fire år.
7. Flere studentboliger.
8. Innføre 11. måneder studiestøtte.

Vi tar vare på naturen

9. Verne Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreflaket.
10. Renere luft i norske byer. Historisk gode tall.
11. Beholde elbilfordelene. Rekordgrønn bilpark.
12. Mer skogvern og flere nasjonalparker.
13. Øke vedlikeholdet av jernbanen. 2013: 2.2 mrd. 2019: 6.2. mrd.
14. Billigere og oftere buss, tog og bane. Rekordmange reiser kollektivt.
15. Gjennomføre et grønt skatteskifte slik at det lønner seg å leve miljøvennlig.
16. Forby pelsdyroppdrett, og gode erstatningsordninger for de som må legge ned.
17. Få et grønt skifte på sjøen og flere elferger.
18. Forbud mot engangsplast.

Vi skaper arbeidsplasser

19. Skape flere jobber og redusere ledigheten. Historiske gode tall.
20. Sikre tilgang på kapital i oppstartfasen for gründere.
21. Følge handlingsregelen og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
22. Endre arbeidsmiljøloven slik at det blir større fleksibilitet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.
23. Forenkling for næringslivet. Innsparinger på 10 mrd. kr. for store og små bedrifter
24. Bedre sosiale rettigheter for gründere: Foreldrepermisjon, sykelønn og dagpenger.
25. Sette i gang en inkluderingsdugnad for å senke terskelen for å komme inn i arbeidsmarkedet.

Vi setter folk først

26. Satse på psykisk helse og innføre lavterskeltilbud for hjelp uten henvisning.
27. Bedre rusbehandling: Forebygging, akuttavrusning, behandling, skadereduksjon og ettervern.
28. Sikre lokalsykehusene.
29. Differensiere barnetrygden slik at de med lav inntekt får mest.
30. Øke pappapermen.
31. Føre en mer human innvandrings- og asylpolitikk, spesielt for barn med lang botid i Norge.
32. Innføre stemmerett for 16-åringer.
33. Gjennomføre en lokaldemokratireform med større og sterkere kommuner.
34. Innføre mulighet for dobbelt statsborgerskap. Innføres fra 2020.
35. Lettere og tryggere å varsle. Styrket varslervern.

Bli medlem